Законы

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ü

Закон Сокращение Riigi
Teataja
Abieluvararegistri seadus AVRS eRT
Abipolitseiniku seadus APolS eRT
Advokatuuriseadus AdvS eRT
Aiandustoodete seadus (kehtetu 1.05.2004) AiaTS eRT
Alaealise mõjutusvahendite seadus AMVS eRT
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ATKEAS eRT
Alkoholiaktsiisi seadus (kehtetu 1.04.2003) AAS eRT
Alkoholiseadus AS eRT
Ametiühingute seadus AÜS eRT
Andmekogude seadus (kehtetu 1.01.2008) AKS eRT
Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustik (kehtetu 1.07.2004) AKKS eRT
Arhiiviseadus ArhS eRT
Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS eRT
Asjaõigusseadus AÕS eRT
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus AÕSRS eRT
Audiitortegevuse seadus AudS eRT
Autoriõiguse seadus AutÕS eRT
Autoveoseadus AutoVS eRT
Avaldustele vastamise seadus (kehtetu 10.12.2004) AVS eRT
Avaliku koosoleku seadus AvKS eRT
Avaliku teabe seadus AvTS eRT
Avaliku teenistuse seadus ATS eRT
Biotsiidiseadus BS eRT
Digitaalallkirja seadus DAS eRT
Dumpinguvastane seadus (kehtetu 1.05.2004) DVS eRT
E-raha asutuste seadus ERAS eRT
Eesti Arengufondi seadus EAFS eRT
Eesti Haigekassa seadus HKS eRT
Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS eRT
Eesti lipu seadus ELS eRT
Eesti Panga seadus EPS eRT
Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS eRT
Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS eRT
Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel kaitseväe kasutamise seadus (kehtetu 15.04.2003) KVKS eRT
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS eRT
Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS eRT
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS eRT
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS eRT
Eesti väärtpaberite keskregistri seadus EVKS eRT
Eesti Vabariigi lastekaitse seadus LaKS eRT
Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seadus (kehtetu 01.01.2004) VLGS eRT
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ORAS eRT
Eesti Vabariigi põhiseadus PS eRT
Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS eRT
Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus PSTS eRT
Eesti Vabariigi rahaseadus RahaS eRT
Eesti Vabariigi rendiseadus (kehtetu 01.07.2002) RenS eRT
Ehitusseadus EhS eRT
Ekspordi riikliku garanteerimise seadus (kehtetu 10.11.2009) ERGS eRT
Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS eRT
Elamuseadus ES eRT
Elatisabi seadus ElatisAS eRT
Elektriohutusseadus ElOS eRT
Elektrituruseadus ElTS eRT
Elektroonilise side seadus ESS (varem ElSS) eRT
Eluruumide erastamise seadus EES eRT
Eluruumide pankrotivarast välistamise seadus EPVVS eRT
Enamsoodustusrežiimi tollimaksu seadus (kehtetu 01.05.04) ETMS eRT
Energiaseadus (kehtetu 01.07.2003) EnS eRT
Erakonnaseadus EKS eRT
Erakooliseadus EraKS eRT
Erakorralise seisukorra seadus ErSS (varem ESS) eRT
Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS eRT
Erastamisseadus ErS eRT
Eriolukorra seadus (kehtetu 24.07.2009) EOS eRT
Etendusasutuse seadus EAS eRT
Ettevõtluse riikliku toetamise seadus (kehtetu 01.05.2003) ERTS eRT
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS eRT
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS eRT
Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS eRT
Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus ELKTS eRT
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa Ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seadus SCEPS eRT
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seadus SEPS eRT
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu kohta» rakendamise seadus EMHÜS eRT
Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS eRT
Finantsinspektsiooni seadus FIS eRT
Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus GMMOKS eRT
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS eRT
Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS eRT
Haldusõiguserikkumiste seadustik (kehtetu 01.09.2002) HÕS eRT
Halduskohtumenetluse seadustik HKMS eRT
Halduskohtumenetluse seadustiku rakendamise seadus HKMSRS eRT
Halduskoostöö seadus HKTS eRT
Haldusmenetluse seadus HMS eRT
Haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus HMSMRS eRT
Haridusseadus HaS eRT
Hasartmängumaksu seadus HasMMS eRT
Hasartmänguseadus HasMS eRT
Hinnaseadus (kehtetu 01.07.2002) HiS eRT
Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS eRT
Hoiuste Tagamise Fondi seadus (kehtetu 01.07.2002) HTFS eRT
Hooneühistuseadus HÜS eRT
Huvikooli seadus (Jõustus 1. septembril 2007 ning tunnistas kehtetuks huvialakooli seaduse (HuviKS)) HuviKS eRT
Hädaolukorraks valmisoleku seadus (kehtetu 24.07.2009) HOVS eRT
Hädaolukorra seadus HOS eRT
Hüvitusfondi seadus HFS eRT
Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ITVS eRT
Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS eRT
Inimgeeniuuringute seadus IGUS eRT
Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seadus (kehtetu 01.05.2004) IORTS eRT
Investeerimisfondide seadus IFS eRT
Isikuandmete kaitse seadus IKS eRT
Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS eRT
Jahikorralduse seadus (kehtetu 01.03.2003) JKS eRT
Jahiseadus JahiS eRT
Julgeolekuasutuste seadus JAS eRT
Jälitustegevuse seadus JTS eRT
Jäätmeseadus JäätS eRT
Kaabelleviseadus (kehtetu 01.01.2005) KaabLS eRT
Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES eRT
Kaevandamisseadus KaevS eRT
Kaitseliidu seadus KaLS eRT
Kaitseväe distsiplinaarseadus KDS eRT
Kaitseväe korralduse seadus KVKS eRT
Kaitseväeteenistuse seadus KVTS eRT
Kaitstavate loodusobjektide seadus (kehtetu 10.05.2004) KLOS eRT
Kalandusturu korraldamise seadus KTKS eRT
Kalapüügiseadus KPS eRT
Karistusregistri seadus KarRS eRT
Karistusseadustik KarS eRT
Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS eRT
Kasuliku mudeli seadus KasMS eRT
Kaubamärgiseadus KaMS eRT
Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK eRT
Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS eRT
Kaubandustegevuse seadus KaubTS eRT
Kaugkütteseadus KKütS eRT
Keelatud rajatise kõrvaldamise seadus (President ei kuulutanud välja) KRKS eRT
Keeleseadus KeeleS eRT
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS eRT
Kemikaaliseadus KemS eRT
Keskkonnajärelevalve seadus KeJS eRT
Keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seadus (kehtetu 01.01.2006) KeRKS eRT
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus (kehtetu 03.04.2005) KeHAS eRT
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS eRT
Keskkonnaregistri seadus KeRS eRT
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (eelnõu) KSÜS eRT
Keskkonnaseire seadus KeSS eRT
Keskkonnatasude seadus KeTS eRT
Kiirgusseadus KiS eRT
Kindlustusseadus (kehtetu 01.07.2002) KindlS eRT
Kindlustustegevuse seadus KindlTS eRT
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS eRT
Kinnisasja sundvõõrandamise seadus KASVS eRT
Kinnistusraamatuseadus KRS eRT
Kirikute ja koguduste seadus KiKoS eRT
Kodakondsuse seadus KodS eRT
Kogumispensionide seadus KoPS eRT
Kohalike maksude seadus KoMS eRT
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS eRT
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS eRT
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS eRT
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS eRT
Kohanimeseadus KNS eRT
Kohtuekspertiisiseadus KES eRT
Kohtuniku staatuse seadus (kehtetu 29.07.2002) KSS eRT
Kohtutäituri seadus KTS eRT
Kohtute seadus KS eRT
Kollektiivlepingu seadus KLS eRT
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS eRT
Kommertspandiseadus KomPS eRT
Konkurentsiseadus KonkS eRT
Konsulaarseadus KonS eRT
Koolieelse lasteasutuse seadus KELS eRT
Korruptsioonivastane seadus KVS eRT
Korteriühistuseadus KÜS eRT
Korteriomandiseadus KOS eRT
Krediidiasutuste seadus KAS eRT
Kriminaalhooldusseadus KrHS eRT
Kriminaalkoodeks (kehtetu 01.09.2002) KrK eRT
Kriminaalmenetluse koodeks (kehtetu 01.07.2004) KrMK eRT
Kriminaalmenetluse seadustik KrMS eRT
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS eRT
Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seadus KSPVVS eRT
Kunstiteoste tellimise seadus (jõustub 01.01.2011) ??? eelnõu
Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS eRT
Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seadus (kehtetu 01.02.2004) KRHMS eRT
Kutseõppeasutuse seadus KutÕS eRT
Kutseseadus KutS eRT
Käibemaksuseadus KMS eRT
Küttegaasi ohutuse seadus KGOS eRT
Kütuseaktsiisi seadus (kehtetu 01.04.2003) KütAS eRT
Laeva asjaõigusseadus LAÕS eRT
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS eRT
Lennundusseadus LennS eRT
Lepitusseadus LepS eRT
Lifti ja köistee ohutuse seadus LKOS eRT
Liikluskindlustuse seadus LKindlS eRT
Liiklusseadus LS eRT
Looduskaitseseadus (seadus «Eesti looduse kaitse kohta») LKS eRT
Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende imporid ja eksprodi veterinaarjärelevalve seadus LKVetJS eRT
Loomakaitseseadus LoKS eRT
Loomastiku kaitse ja kasutamise seadus (kehtetu 10.05.2004) LKKS eRT
Loomatauditõrje seadus LTTS eRT
Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS eRT
Loteriiseadus (kehtetu 01.01.2009) LotS eRT
Lõhkematerjaliseadus LMS eRT
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS eRT
Maagaasiseadus MGS eRT
Maa hindamise seadus MHS eRT
Maakatastriseadus MaaKatS eRT
Maakorraldusseadus MaaKS eRT
Maamaksuseadus MaaMS eRT
Maapõueseadus MaaPS eRT
Maaparandusseadus MaaParS eRT
Maareformi seadus MaaRS eRT
Mahepõllumajanduse seadus MPõS eRT
Majandustegevuse registri seadus MTRS eRT
Majandusvööndi seadus MVS eRT
Maksukorralduse seadus MKS eRT
Masina ohutuse seadus MOS eRT
Meditsiiniseadme seadus MSS eRT
Merealapiiride seadus MPS eRT
Meresõiduohutuse seadus MSOS eRT
Mereteenistuse seadus MTS eRT
Metsaseadus MS eRT
Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus MTKS eRT
Mitteeluruumide erastamise seadus (kehtetu 01.01.2010) MEES eRT
Mittetulundusühingute seadus MTÜS eRT
Mootorsõidukiaktsiisi seadus (kehtetu 01.01.2003) MSAS eRT
Muinsuskaitseseadus MuKS eRT
Muuseumiseadus MuuS eRT
Mõõteseadus MõõteS eRT
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus MSVS eRT
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS eRT
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus NPALS (endine NPAS) eRT
Nimeseadus NS eRT
Noorsootöö seadus NTS eRT
Notariaadiseadus NotS eRT
Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS eRT
Notari tasu seadus NotTS eRT
Ohvriabi seadus OAS eRT
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS eRT
Pagulaste seadus (kehtetu 01.07.2006) PagS eRT
Pakendiaktsiisi seadus PakAS eRT
Pakendiseadus PakS eRT
Palgaseadus (kehtetu 01.07.2009) PalS eRT
Pankrotiseadus PankrS eRT
Patendiseadus PatS eRT
Patendivoliniku seadus PatVS eRT
Perekonnaseadus PKS eRT
Piirivalveseadus (kehtetu 01.01.2010) PVS eRT
Piirivalveteenistuse seadus (kehtetu 01.01.2010) PVTS eRT
Planeerimis- ja ehitusseadus (kehtetu 01.01.2003) PES eRT
Planeerimisseadus PlanS eRT
Politsei ja piirivalve seadus eRT
Politseiseadus (kehtetu 01.01.2010) PolS eRT
Politseiteenistuse seadus (kehtetu 01.01.2010) PolTS eRT
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS eRT
Postiseadus PostiS eRT
Prokuratuuriseadus ProkS eRT
Psühhiaatrilise abi seadus PsAS eRT
Puhkuseseadus (kehtetu 01.07.2009) PuhkS eRT
Punase risti nimetuse ja embleemi seadus PRS eRT
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS eRT
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS eRT
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS eRT
Põllumajandusloenduse seadus (kehtetu 01.08.2010) PõLS eRT
Põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS eRT
Põllumajandusloomade tõuaretuse seadus (kehtetu 01.01.2003) PõLTS eRT
Põllumajandusreformi seadus PõRS eRT
Päästeseadus PäästeS eRT
Päästeteenistuse seadus PäästeTS eRT
Pärimisseadus PärS eRT
Pühade ja tähtpäevade seadus PTS eRT
Püsiasustusega väikesaarte seadus VSaarS eRT
Raamatupidamise seadus RPS eRT
Rahapesu tõkestamise seadus (alates 01.01.2004 seaduse pealkiri «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus») RahaPTS eRT
Rahuaja riigikaitse seadus RRKS eRT
Rahvahääletuse seadus RaHS eRT
Rahva ja eluruumide loenduse seadus (kehtetu 01.08.2010) RELS eRT
Rahvaraamatukogu seadus RaRS eRT
Rahvastikuregistri seadus RRS eRT
Rahvatervise seadus RTerS eRT
Rahvusooperi seadus ROS eRT
Rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS eRT
Rahvusvahelise sõjalise koostöö seadus RSKS eRT
Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS eRT
Rakenduskõrgkooli seadus RakKKS eRT
Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus RKESS (varem EKSS) eRT
Ranna ja kalda kaitse seadus (kehtetu 10.05.2004) RanKS eRT
Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS eRT
Raskeveokimaksu seadus RVMS eRT
Raudteeseadus RdtS eRT
Ravikindlustuse seadus RaKS eRT
Ravimiseadus RavS eRT
Reklaamiseadus RekS eRT
Relvaseadus RelvS eRT
Riigi õigusabi seadus RÕS eRT
Riigieelarve seadus RES eRT
Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus REOS eRT
Riigihangete seadus RHS eRT
Riigikaitseliste sundkoormiste seadus RKSKS eRT
Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seadus NRAPS eRT
Riigikogu kodukorra seadus (alates 14.07.2007 seaduse pealkiri «Riigikogu kodu- ja töökorra seadus») RKKS eRT
Riigikogu liikme, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja kohtuniku kriminaalvastutusele võtmise korra seadus (kehtetu 01.07.2004) KrVKS eRT
Riigikogu töökorra seadus (kehtetu 01.01.2008) RKTS eRT
Riigikogu valimise seadus RKVS eRT
Riigikontrolli seadus RKS eRT
Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS eRT
Riigilõivuseadus RLS eRT
Riigipiiri seadus RiPS eRT
Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seadus (kehtetu 16.04.2004) REAS eRT
Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus AVVKHS eRT
Riigireservi seadus (kehtetu 15.01.2006) RResS eRT
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus (Jõustus 1. jaanuaril 2008 ning tunnistas kehtetuks riigisaladuse seaduse (RSS)) RSVS eRT
Riigisaladuse seadus (Kehtetu alates 1. jaanuar 2008) RSS eRT
Riigi Teataja seadus RTS eRT
Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus RAPS eRT
Riigivapi seadus RVaS eRT
Riigivaraseadus RVS eRT
Riigivastutuse seadus RVastS eRT
Riiklike elatusrahade seadus (kehtetu 01.04.2000) RERS
Riiklike peretoetuste seadus RPTS eRT
Riikliku matusetoetuse seadus RMTS eRT
Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS eRT
Riikliku statistika seadus RStS eRT
Ringhäälinguseadus RingHS eRT
Saastetasu seadus (kehtetu 01.01.2006) SaasteTS eRT
Saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seadus SVKS eRT
Sadamaseadus SadS eRT
Saneerimisseadus SanS eRT
Seadmete energiatõhususe seadus SETS eRT
Seadus Eesti krooni tagamise kohta EEKS eRT
Seadus süümevande andmise korra kohta SVS eRT
Seemne ja taimse paljundusmaterjali seadus (kehtetu 01.01.2006) STPS eRT
Sideseadus (kehtetu 01.01.2002) SiS
Sihtasutuste seadus SAS eRT
Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS eRT
Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS eRT
Sordikaitseseadus (kehtetu 01.01.2006) SKS eRT
Sotsiaalhoolekande seadus SHS eRT
Sotsiaalmaksuseadus SMS eRT
Spordiseadus SpS eRT
Strateegilise kauba seadus StrKS eRT
Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seadus (kehtetu 05.02.2004) StrKVS eRT
Struktuuritoetuse seadus perioodil 2007-2013 (Selle seadusega muutus alates 01.01.2007 senise struktuuritoetuse seaduse (STS) pealkiri. STS 2007-2013 eRT
Sundeksemplari seadus SES eRT
Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS eRT
Surve- ja tõsteseadme ohutuse seadus (kehtetu 01.07.2002) STOS eRT
Surveseadme ohutuse seadus SOS eRT
Sõjaaja riigikaitse seadus SRKS eRT
Sõjahaudade kaitse seadus SHKS eRT
Säästva arengu seadus SäAS eRT
Söödaseadus SöS eRT
Tagatisfondi seadus TFS eRT
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSK eRT
Taimekaitseseadus TaimKS eRT
Tarbijakaitseseadus TKS eRT
Tartu Ülikooli seadus TÜKS eRT
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS eRT
Teenetemärkide seadus TeenMS eRT
Teeseadus TeeS eRT
Tehnilise järelevalve seadus (kehtetu 01.12.2003) TJS eRT
Tehnilise normi ja standardi seadus TNSS eRT
Telekommunikatsiooniseadus (kehtetu 01.01.2005) TeleKS eRT
Teraviljaseadus (kehtetu 01.05.2004) TVS eRT
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS eRT
Toiduseadus ToiduS eRT
Tollimaksuvabastuse seadus (kehtetu 01.05.2004) TMVS eRT
Tolliseadus TS eRT
Tollitariifiseadus (kehtetu 01.05.2004) TTS eRT
Tolliväärtuse määramise seadus (kehtetu 01.07.2002) TVMS eRT
Toote ja teenuse ohutuse seadus TOS eRT
Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus TNVTS eRT
Tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS eRT
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS eRT
Tsiviilkoodeks TsK
Tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS eRT
Tubakaaktsiisi seadus (kehtetu 01.04.2003) TubAS eRT
Tubakaseadus TubS eRT
Tuleohutuse seadus TuOS eRT
Tulumaksuseadus TuMS eRT
Tulundusühistuseadus TÜS eRT
Tunnistajakaitse seadus TuKS eRT
Turismiseadus TurS eRT
Turvaseadus TurvaS eRT
Turvateenistuse seadus (kehtetu 01.05.2004) TurTS eRT
Tõestamisseadus TõS eRT
Täiskasvanute koolituse seadus TäKS eRT
Täitemenetluse seadustik TMS eRT
Töölepingu seadus TLS eRT
Töö- ja puhkeaja seadus (kehtetu 01.07.2009) TPS eRT
Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS eRT
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS eRT
Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS eRT
Töötajate usaldusisiku seadus TUIS eRT
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus (enne 23.03.2007 oli seaduse pealkiri «Üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seadus») TÜÜKS(varem ÜETKS) eRT
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS eRT
Tööturuteenuse seadus (kehtetu 01.01.2006) TTTS eRT
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus TTTS eRT
Töötuskindlustuse seadus TKindlS eRT
Töötu sotsiaalse kaitse seadus (kehtetu 01.01.2006) TSKS eRT
Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse liikme kohtulikule vastutusele võtmise korra seadus (kehtetu 01.07.2004) KVVS eRT
Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS eRT
Vabariigi Valitsuse seadus VVS eRT
Valla- ja linnaeelarve seadus VLES eRT
Vandetõlgi seadus VTS eRT
Vanemahüvitise seadus VHS eRT
Vangistusseadus VangS eRT
Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS eRT
Vedelkütuse miinimumvaru seadus (kehtetu 09.03.2005) VKMVS eRT
Vedelkütuse seadus VKS eRT
Vedelkütusevaru seadus VKVS eRT
Veeseadus VeeS eRT
Vereseadus VereS eRT
Veterinaarkorralduse seadus VetKS eRT
Veterinaarteenistuse seadus (kehtetu 01.01.2000) VetTS
Võlaõigusseadus VÕS eRT
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS eRT
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus VÕVS eRT
Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS eRT
Väärismetalltoodete proovi seadus (kehtetu 15.04.2004) VMTPS eRT
Väärismetalltoodete seadus VMTS eRT
Väärteomenetluse seadustik VTMS eRT
Väärtpaberituru seadus VPTS eRT
Väetiseseadus VäetS eRT
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS eRT
Välisõhu kaitse seadus VÕKS eRT
Välismaalasele, välisriigile ja juriidilisele isikule kinnisomandi üleandmise kitsendamise seadus (kehtetu 01.04.2003) KÜKS eRT
Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus VRKS eRT
Välismaalaste seadus VMS eRT
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS eRT
Välissuhtlemisseadus VäSS eRT
Välisteenistuse seadus VäTS eRT
Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus VSS eRT
Väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS eRT
Õiguskantsleri seadus ÕKS eRT
Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS eRT
Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS eRT
Äriseadustik ÄS eRT
Ühistranspordiseadus ÜTS eRT
Ühistuseadus (kehtetu) ÜS
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus ÜVVKS eRT
Üleliigse laovaru tasu seadus ÜLTS eRT
Ülikooliseadus ÜKS eRT
Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS eRT

Сокращения и их соответствия:
https://www.riigiteataja.ee/lyhendid.html

.